رک 4 یونیت DVR الگونت Lgonet Rack

رک 4 یونیت DVR الگونت Lgonet Rack از محصولات تولید شده این شرکت است که برای جای دادن رک و متعلقات وابسته به آن طراحی شده است . ممکن است در بسیاری از اماکن