نگهدارنده کابل رک الگونت Lgonet Cable Managment

نگهدارنده کابل رک الگونت Lgonet Cable Managment یکی دیگر از محصولات این شرکت است که هدف از تولید آن ایجاد نظم و آرایش کابل های رک می باشد .