مقایسه ( 0 مورد )

کالاهایی که دیده اید

آنتن دیش 34Dbi یوبیکیوتی 5 گیگا Ubiquiti Dish AF-5G34-S45
آنتن دیش 30Dbi یوبیکیوتی 5 گیگا Ubiquiti Dish AF-5G30-S45
آنتن دیش 23Dbi یوبیکیوتی 5 گیگا Ubiquiti Dish AF-5G23-S45
آنتن دیش 35Dbi یوبیکیوتی 11 گیگا Ubiquiti Dish AF-11G35
آنتن سکتور 5 گیگا 45 درجه AC یوبیکیوتی UbiQuiti AM-5AC22-45