از تستر شبکه برای بررسی توانایی کابل برای حمل سیگنال شبکه استفاده می شود. اگر کابل حامل سیگنال باشد، معرف بسته بودن تمام مدارها است و به مفهوم عدم وجود اتصال کوتاه یا اتصالات ناخواسته در سیم است. تسترهای کابل شبکه در پیچیدگی و قیمت متفاوت هستند اما یک تستر شبکه ساده، شامل منبع جریان الکتریکی، دستگاه اندازه گیری اتصال بین دو کابل خود است.

مقایسه ( 0 مورد )